TERA Peedu eelkooli kodukord

TERA Peedu eelkooli õpilane hoiab kõrgel oma kooli au ja väärikust koolis ning ka väljaspool koolimaja viibides.

TERA eelkooli õpilased käituvad viisakalt, lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.

Õpilase esindajad käituvad kooli ruumides või muudel kooli üritustel viibides viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õpilastele.

 • TERA ruumid on eelkooli tundide läbiviimiseks avatud vähemalt pool tundi enne koolitundide algust.
 • Õpilane saabub kooli vähemalt kümme (10) minutit enne esimese õppetunni algust.
 • Õpilase õigeaegse kooli jõudmise tagab õpilase Esindaja.
 • Õpilasele tullakse kooli järele hiljemalt koolitundide lõppemise ajaks.
 • Õpilase esindaja teavitab lapse puudumisest sama koolipäeva õppetöö alguseks.
 • Numbrilist hindamist TERA eelkoolis ei toimu.
 • Hindamine toimub suulise hinnangu andmine lähtuvalt iga lapse individuaalsetest edusammudest.
 • Hinnangute andmise eesmärgiks on innustada Õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele eeskujuks olema.
 • Tunnistused kirjaliku hinnanguga antakse eelkooli Õpilastele õppeaasta lõpus.
 • Eelkooli  lastevanematega toimuvad kevadel perevestlused, mille käigus annavad õpetajad hinnangu lapse kooliküpsusele.
 • Avaldusi ja ettepanekuid koolitöö korraldamise ja parendamise kohta võib eelkooli õpilase esindaja esitada TERA Peedu kooli juhatajale, TERA direktorile, Nõukogule või MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi juhatusele.
 • Saadud avaldused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ning vastused esitatakse vastavalt avaldaja soovile kirjalikult või suuliselt.