Meie kooli väärtused

 

  • UUDISHIMU JA LOOVUS- innustame esitama edasiviivaid küsimusi (miks? kuidas?), olema avatud õppima ümbritsevalt ning viima ellu oma ideid
  • KRIITILINE MÕTLEMINE – suuname eristama olulist ebaolulisest, arutlema ning arvamust avaldama, kaalutletud järeldusi tegema
  • INDIVIDUAALSUS – arvestame üksteise eripäradega, märkame tugevusi ning julgustame õpilasi kasutama oma andeid, pakkudes samas võimalusi tegeleda erinevate huvialadega
  • HEAD SUHTED – oleme hoolivad ja eelarvamustevabad ning väärtustame ühistegevust eri koostöörühmade (kool, kodu, kogukond) vahel
  • TERVISLIKUD ELUVIISID- tähtsustame füüsilist aktiivsust ja tervist säästvaid eluviise
  • KESKKOND – suuname vastutustundlikult suhtuma elukeskkonda, käituma loodust ja ümbruskonda säästvalt