Kodukord

Tartu Erakooli  Peedu kooli kodukord

 

Tartu Erakool (TERA) on eraüldhariduskool, mis võimaldab õpilasel õppida kolmes kooliastmes. TERA koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, TERA õppekavast ja TERAs vastuvõetud kordadest, kehtivatest kokkulepetest ja põhiväärtustest. Kooli kodukord kehtib kõikjal, kus korraldatakse kooli  õpilastele õppetööd ja viiakse läbi kooliüritusi.

Tartu Erakooli koolipere liige hoiab kõrgel oma kooli au ja väärikust koolis ning ka väljaspool koolimaja viibides.

 

I Päevakava

 1. 1. Koolimaja välisuksed ja riidehoid avatakse kell 8.30 koolipäeva hommikul.
  2. Koolipäev koosneb õppe- ja õppekava toetavatest huvitundidest. Soovijail on võimalik osaleda peale tunniplaanijärgsete õppe- ja huvitundide lõppu pikapäevalas.
  3. Õppe-ja huvitunnid algavad kell 9.00.
  4. Õppe- ja huvitunnid toimuvad tunniplaani alusel. Tunniplaan on leitav: https://peedukool.edupage.org/timetable/
  5. Õppe- ja huvitundide ajaline järjestus:
  1. tund 9.00 – 9.45
  2. tund 9.45 – 10.30
  3. tund 10.40 – 11.25
  Suur söögi- ja õuevahetund 55 minutit
  4. tund 12.20 – 13.05
  5. tund 13.15 – 14.00
  6. tund 14.10 – 14.55
  7. tund 15.00 – 15.45
  6. Igal esmaspäeval ja reedel on 1. tunni alguses hommikukogunemine, mis üldjuhul kestab 10-15 minutit ja on osa õppetööst.
  7. Koolipäeval võib õpilane lahkuda enne tunniplaanis ette nähtud õppe- ja huvitundide lõppu vaid klassijuhataja, tema äraolekul koolijuhi loal.
  8. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
  9. Pikapäevala alustab tööd kell 14.00 või 1. klassi tundide lõppedes ja lõpetab töö 16.45.
  10. Koolimaja suletakse kell 17.00.

 

II Õppimine

 1. Tartu Erakoolis on kõik õppetunnid õpilasele
 2. Õpilane jõuab igasse koolitundi õigeaegselt.
 3. Õpilane valmistub igaks õppetunniks ning võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed.
 4. Tunnis osaleb õpilane aktiivselt ja mõtestatult, ei häiri klassikaaslasi ega õpetaja tööd.
 5. TERA Peedu kooli õpilane ei kasuta koolipäeval mobiiltelefoni jt õppetööks mittevajalikke vahendeid. Õpilane kasutab arvutit/tahvelarvutit/telefoni ainult õpetaja loal.
 6. Päevalõpulat mõistetakse TERA Peedu koolis koolipäeva osaks

 

Puudumine

 1. Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
 • õpilase haigestumine või talle tervishoiuteenuse osutamine;
 • läbimatu koolitee või ilmastikutingimused;
 • olulised perekondlikud põhjused;
 • muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.
  • Õppetööst on lubatud puududa ainult lapsevanema (või hooldaja) tõendi alusel, mis esitatakse klassijuhatajale sama päeva hommikul kas e-päeviku, telefoni või kirjaliku tõendi vahendusel.
  • Erandjuhtumid pikemate puudumiste kohta (reisid, treeninglaagrid jm) lahendab lapsevanema avalduse alusel (1 nädal enne puudumise algust)
  • Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest.
  • Koolipäeva keskel võib TERA Peedu kooli õpilane lahkuda koolist ainult klassijuhataja või klassijuhataja puudumisel aineõpetaja või juhtkonna loal.
  • Liikumisõpetuse tunnist vabastatud õpilane esitab sellekohase lapsevanema või arsti tõendi aineõpetajale. Kui liikumisõpetus on viimane tund, võib õpilane pärast tõendi esitamist koolist lahkuda koos lapsevanemaga, päeva keskel võib ta viibida oma klassi juures või sõlmitakse eraldi kokkulepe.

 

Hindamine

 1. Hindamise abil väärtustatakse Tartu Erakoolis nii õppimist kui käitumist, nii iseseisva kui koostööoskust.

11.1. Õpitulemuste kohta tagasiside andmiseks  kasutatakse nii sõnalist hinnangut kui tähtsüsteemi. Hinnangute andmist lapse arengule jätkatakse kuni 2. kooliastme lõpuni.

11.2.  Kool teavitab õpilast ja tema seaduslikku esindajat hinnetest ja hinnangutest vastavalt Tartu Erakooli hindamisjuhendile hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

11.3.  Õpilasel ja lapsevanemal on võimalus saada hinnete ja hinnangute  kohta teavet aineõpetajatelt, klassijuhatajalt, e-päeviku ja tunnistuse kaudu.

11.4.  Käitumise ja hoolsuse diferentseeritud hindamine toimub Tartu Erakoolis iga õppeperioodi lõpus vastavalt Tartu Erakooli hindamisjuhendile, mida õpilastele ja   lapsevanematele tutvustab klassijuhataja õppeaasta algul.

 

III Käitumine

 1. TERA Peedu kooli õpilane käitub viisakalt, lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.
 2. TERA Peedu koolis õppivad-töötavad inimesed tervitavad üksteist viisakalt nii koolimajas kui muudes avalikes kohtades.
 3. Õpilane hoiab puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil; hoiab isiklikku ja kooli vara. Kooliruumide, -mööbli jms rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab õpilane (või tema esindaja) tekitatud kahju.
 4. Õpilane vastutab kooli poolt soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite (õpikute, tahvelarvuti jms) otstarbekohase kasutamise ning õigeaegse tagastamise eest. Õppevahendite rikkumise või kaotamise korral on õpilane (või tema esindaja) kohustatud soetama uued õppevahendid või hüvitama tekitatud kahju.
 5. Vahetunnis käitub õpilane nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi.
 6. TERA Peedu kooli õpilane ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid, ei suitseta.
 7. Õppekäikudel, ekskursioonidel ja matkadel täidab õpilane täpselt õpetajate ja teiste täiskasvanute korraldusi ning liikluseeskirju.
 8. TERA Peedu kooli õpilane kannab koolivormi ja koolimajas sisejalanõusid.

 

IV Õpilase arengu toetamine

 1. Õpilase võimete ja annete arendamiseks selgitatakse koolis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse vajaduse korral diferentseeritud õpet.
 2. Õpilasel, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, on võimalus täiendavale pedagoogilisele juhendamisele väljaspool õppetunde. Õpiraskuste korral soovitab õpetaja õpilasele osalemist konsultatsioonitundides.
 3. Õpilasega tegelevad vajadusel HEV koordinaator, eripedagoog ja psühholoog.
 4. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse tema ja vanema(te)ga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arengu- ja/või perevestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Vestlused toimuvad vastavalt TERAs kehtivale arenguvestluse korrale.
 5. Õpilasel on õigus osaleda koolis toimuvas huvitegevuses ja kasutada õppekavavälises organiseeritud tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolipidaja poolt kehtestatud korras.
 6. TERA Peedu kooli õpilast tunnustatakse vastavalt TERAs kehtivale õpilaste tunnustamise korrale. Tunnustamise eesmärgiks on innustada õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele eeskujuks olema.
 7. TERA õpilast tunnustatakse avalikult:
 • suulise kiitusega;
 • kirjaliku kiitusega e-päevikus, ja koduleheküljel;
 • kooli direktori käskkirjalise kiitusega;
 • kooli kiidu-, au- või tänukirjaga vastavalt koolis kehtivale õpilaste tunnustamise korrale;
 • Nõukogu poolt määratava MTÜ TEHES stipendiumiga vastavalt Tartu Erakooli õpilasstipendiumi statuudile.
 1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ning mõjutusmeetmeid.
 2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele ja/või lapsevanemale tugi- või mõjutusmeetme valikut.
 3. Lapsevanemat teavitatakse rakendatud tugi- või mõjutusmeetmest vajadusel kas e-päeviku, telefoni või kirjaliku teatise (paberkandjal, e-kiri) abil.
 4. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid (sealhulgas kirjalike kokkulepete sõlmimine, kohustuslik konsultatsioonitundides osalemine, individuaalse õppekava rakendamine, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
 • suuline laitus;
 • kirjalik märkus e-päevikus;
 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • õpilasega tema käitumise arutamine koolijuhi juures;
 • õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
 • õpilasele tugiisiku määramine;
 • kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;
 • esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetaja poolt määratud kohas ja tegeleda õpetaja poolt antud ülesannetega; tegemata töö tuleb lõpetada kodus
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid vanema nõusolekul;
 • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

14)  ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

 1. Tartu Erakooli käitumise, kooli kodukorra rikkumise ja/või hoolimatu õppetöösse suhtumisega seotud probleemide lahendamisel lähtutakse kodukorrast, mille eesmärk on ennetada ja lahendada probleemsed olukorrad, mis on tingitud õpilase käitumisest ja vastuolus TERA väärtuste ning põhimõtetega, segavad õppetöö läbiviimist ja /või mõjutavad negatiivselt kaasõpilasi.
 2. Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse lapsevanemale või õpilasele. Kui ese võib olla tõendiks seadusrikkumisele, teeb koolitöötaja politseile avalduse ja annab eseme üle politseile.
 3. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Vajadusel kaasatakse turvalisuse tagamiseks politsei, lastekaitse vms organid.
 4. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel.
 5. Õpilase esindajad käituvad kooli ruumides või muudel kooli üritustel viibides viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õpilastele.
 6. Avaldusi ja ettepanekuid koolitöö korraldamise ja parendamise kohta võib õpilane või esindaja esitada TERA Peedu kooli koolijuhile, Nõukogule või MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi juhatusele.
 7. Saadud avaldused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ning vastused esitatakse vastavalt soovile kirjalikult või suuliselt.