Eelkooli koostöölepingu üldtingimused

TERA PEEDU EELKOOLI

KOOSTÖÖLEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 

 1. POOLTE KINNITUSED:

 

Pooled sõlmivad koolituslepingu eesmärgiga luua alused õpilase arenguks terviklikuks isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast.

 

 1. LEPINGU OBJEKT

 

 • Käesoleva Koolituslepingu (edaspidi Leping) objektiks on tasuline koolitusteenus seoses Õpilase õpingutega MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi (edaspidi MTÜ TEHES) poolt peetavas TERA Peedu eelkoolis (edaspidi Kool).
 • Õpilase Esindaja kohustub selle eest tasuma vastavalt käesolevas lepingus sätestatud korrale ning järgima Kooli pidaja ja juhtkonna kehtestatud koolitegevust korraldavaid akte.

 

 1. ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 

 • õppetöö läbiviimise kohaks on Kooli ruumid aadressil Peedu, Mäe tn. 6 ja teised koolituskohad vastavalt õppeprotsessile.

 

 1. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 • Kooli õpilane on kohustatud:
  • kasutama õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende otstarbele ja heaperemehelikult.
  • hoidma kõrgel oma Kooli au ja väärikust koolis ja väljaspool Kooli;
  • täitma TERA Peedu eelkooli kodukorda (vt. Peedu kooli koduleht)

 

 

 • Kooli õpilasel on õigus:
  • osaleda Kooli õppetöös vastavalt kehtivale Kooli tunniplaanile;
  • kasutada õppetöö käigus Kooli ruume, õppe-, spordi- ja muid vahendeid;

 

 1. ESINDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 • Esindajal on õigus:
  • tutvuda Õpilase õppetöö tulemustega ja saada tagasisidet õpetajatelt;
  • teha MTÜ-le TEHES ettepanekuid kooli- ja õppekorralduse parendamise ja muutmise kohta;
  • pöörduda oma õiguste kaitseks Kooli direktori, MTÜ TEHES juhatuse või üldkoosoleku, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

 

 • Esindaja on kohustatud:
  • Täitma TERA Peedu eelkooli kodukorda;
  • informeerima Kooli Õpilase erivajaduste olemasolust;
  • teavitama MTÜ-t TEHES oma andmete muutumisest kirjalikult 10 päeva jooksul;
  • tasuma õppetasu käesolevas Lepingus toodud tähtaegadel ja ulatuses;
  • esitama koolituskulude tasumise tõendi väljastamiseks enda kohta tõesed ja täpsed andmed.

MTÜ TEHES õigused ja kohustused

 • MTÜ-l TEHES on õigus:
  • Muuta õpingute aluseks olevat õppekava ja sellest tulenevalt õppeprotsessi seaduses sätestatud ulatuses;
  • muuta Kooli Kodukorda ja õppekava ning muid koolielu korraldavaid akte seaduses sätestatud ulatuses.

 

 • MTÜ TEHES on kohustatud:
  • Järgima kokkulepitud põhimõtteid, korraldama ja viima läbi õppetöö Koolis vastavalt kehtestatud õppekavale ja täitma Kooli Arengukava;
  • tagama Õpilastele õppetööks vajalike õppematerjalide kättesaadavuse;
  • andma Esindaja või Õpilase soovil neile teavet õppimisvõimaluste, koolikorralduse ning Õpilaste õiguste ja kohustuste kohta Koolis.

 

 1. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

 

 • Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingus sätestatud ajani;
 • MTÜ-l TEHES tekivad lepingujärgsed kohustused pärast õppetasu I osamakse laekumist;
 • lepingu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik kokkulepe.

 

 1. ÕPPETASU
 • Õppetasu sisaldab tasu Õpilase koolitamise eest ja üldhaldusega seotud kulutusi;
 • Koolis läbiviidava õppetöö eest makstav tasu moodustub alljärgnevalt:
  • õppetasu kooli õppekava raames läbi viidava õppetöö eest;
  • tasu õppetööks vajalike vahendite eest;
 • õppetasu makstakse vastavalt Lepingus sätestatule;
 • õppeaasta jooksul õppetasu suurust ei muudeta.
 • õppetasu mittetähtaegsel tasumisel on MTÜ-l TEHES õigus nõuda viivist 0,15 protsenti tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;
 • õppetasu makstakse Lepingus toodud MTÜ TEHES arveldusarvele vastavalt kokkulepitud graafikule;.
 • kui Maksjal on kohustus tasuda üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid makseid, arvestatakse makstuks esmajärjekorras võlgnevused, seejärel õppetasu, viivis ja leppetrahv.

 

 1. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
 • Leping lõpeb tähtaja möödumisel.
 • Leping lõpetatakse ennetähtaegselt Kooli Direktori otsusega Õpilase Koolist väljaarvamise kohta, kui:
  • Õpilane või lapsevanem on rikkunud Kooli kodukorda või kahjustanud Kooli au ja mainet;
  • Esindaja on esitanud vastavasisulise kirjaliku avalduse vähemalt üks kuu ette;
  • Õppetasu maksmisega on viivitatud rohkem kui üks kuu, arvestades õppetasu maksmise tähtajast, ja MTÜ-le TEHES ei ole esitatud Õpilase Esindaja põhjendatud avaldust õppemaksu maksmise tähtaja pikendamise või õppetasu maksmise kohustusest osaliselt või täielikult vabastamiseks, või kui selline avaldus on jäetud rahuldamata.
 • Leping lõpeb ennetähtaegselt TERA Peedu eelkooli sulgemisega MTÜ TEHES põhikirjas ja seadustes toodud juhtudel.
 • Kui TERA Peedu kool ei ole suutnud kahe nädala jooksul taastada tema süül katkenud õppetööd, on Esindajal õigus käesolev leping üles öelda;
 • Pooltel on õigus leping erakorraliselt lõpetada juhul, kui Pooled ei täida lepingu tingimusi ning samuti juhul, kui Pooled on lepingu sõlmimisel esitanud valeandmeid, mis takistavad õppetöö läbiviimist;
 • Lepingu lõppemine ei vabasta Pooli lepingu kehtivuse ajal lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest;
 • Lepingu ülesütlemisel punktis 9.2.3 toodu alusel ajavahemikul 03. oktoobrist 30. aprillini või lepingu erakorralisel ülesütlemisel seoses Õpilase/Esindaja/Maksja poolse lepingu rikkumisega on Esindaja/Maksja kohustatud tasuma leppetrahvi 10 protsenti õppeaasta õppetasu summast;
 • Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel punktide 9.3 ja 9.4 sätestatud alustel tagastab MTÜ TEHES Maksja poolse kirjaliku avalduse alusel õppetasu toimumata õppetundide eest ning õppetöö lõppemisega seonduvad otsesed põhjendatud kulud. Õppetasu tagastamine toimub kahe nädala jooksul vastavasisulise avalduse läbivaatamisest, ent mitte hiljem kui 4 nädalat pärast nimetatud avalduse saamist.

 

 

 1. LEPINGU LÕPPSÄTTE
 • Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine ei ole käesoleva Lepingu rikkumine, kui see on tingitud vääramatust jõust.
  • Vääramatuks jõuks loetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel puudub kontroll (sh., ent mitte ainult tulekahjud, süütamised, loodusõnnetused, sõjategevus, jne.);
  • Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse vabandavaks tingimusel, et osapooled rakendavad jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks ning tingimusel, et Pooled võtavad tarvitusele meetmed Lepingu täitmiseks;
  • Toodud säte ei vabasta Pooli jõupingutuste rakendamisest, et sellised põhjused kõrvaldada ning Pooled peavad jätkama lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui esinenud takistused on kõrvaldatud.
 • Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel (kooli direktori või MTÜ TEHES juhatuse tasandil). Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt kehtivale seadusandlusele Tartu Maakohtus.
 • Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitavad Pooled, et Lepingu tingimused on läbiarutatud, arusaadavad ja kohustuslikuks täitmiseks koos kodukorra ja muude lepingu lisadega.
 • Käesolev leping on koostatud kahes identses ja ühesugust juriidilist tähendust omavas eksemplaris, igale osapoolele üks eksemplar.

 

 

 1. LEPINGU OSAD

 

11.1 Leping koosneb järgnevatest osadest:

 • Koolitusleping, milles sätestatakse lepingu Pooled ja nende esindajad, lepingu sõlmimise aeg ja kestvus.
 • Koolituslepingu Üldtingimused, milles sätestatakse Teenuse osutamise üldised tingimused.